سولفات منگنز

برای تامین منگنز خاک جهت تغذیه ی گیاهان و در صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک منگنز در خاک به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است و کمبود آن موجب زردی رگبرگ ها و توقف رشد در سرشاخه ها می شود.


Item Value
MNSO4.H2O 98%
MN 31.8%
Pb 0.001%
As 0.0005%
Cd 0.001%
Fe 0.004%
Co 100
Ni 50ppm
chloride 0.005%
H2o 0.3%