سولفات منگنز

از سولفات منگنز برای صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک استفاده می شود. منگنز در خاک به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است.


Item Value
Mnso4.H2o 98.0%
Mn 31.8%
Fe 0.004%
Pb 0.001%
As 0.0005%
Cd 0.001%
Mater insuluble in water 0.05%
water 0.3%
PH 5.0-7.0