کربنات استرانسیم

از استرانسیم کربنات در تولید شعله های قرمز رنگ در مواد آتش بازی، تولید اکسید و استات استرانسیم، تولید لوازم الکتریکی و رسوب دهی سرب در حوضچه های الکترولیز روی استفاده می شود.


Item Value
srco3 97%min
Baco3 2.0%max
caco3 0.3%max
Na2o 0.3%max
Fe2O3 0.01%max
SO4 0.4%max
HCL 0.12%max
H2O 0.3%MAX
A.P.S 3-5