جستجو برای تماس با ما:


تماس با ما   شیمیاییتماس با ما سیتوکنین ها بخشی از آزمايشگاهي قابل عرضه كينتين اتيلن اتفون اتيلن   بازدارنده ها                         آبسيسيك  آنسيميدول  كارباريل آنزیم های آزمایشگاهی                         اكسيدوردوكتازها هيدروژنازها اكسيدازها پراكسيدازها اكسيدونازها ترانسفرازها متيل ترانسفرازها – كليكوزيل ترانسفرازها هيدرولازها لسترازها گليكوزيدازها پپديدازها ليازها دكربوكسيلازها هيدرولازها ايزومرازها اپيمرازها ليگازها   برخی نمونه ها   استيل كوآنزيم – ديسموتاز سلولاز اندوگلوكونازها، اگزوگلوكونازها ، بتاگلوكزيدازها – ليپاز اميلاز گزيلاناز زايلاناز گلوكوآميلاز آلفا اسیدهای چرب آزمایشگاهی   عرضه انواع اسیدهای چرب آزمایشگاهی   استاريك – ميريستيك – كاپروييك لوريك – اولييك – لينولنيك – لينولييك – آراشيدونيك ايكوزاپالنتاتوييك – دكوزاهگزانوييك نانو ذرات آزمایشگاهی         عرضه انواع مختلف از نانوذرات ، نانو مواد و نانو پودرها از برندهای مختلف دنیا در حجم های مختلف   محیط کشت های سلولی و میکروبی عرضه انواع محیط کشت های سلولی و میکروبیولوژی از معتبرترین برندهای دنیا از جمله شرکت مرک آلمان ، شرکت سیگما آلدریچ فلوکا ، شرکت هایمدیا، شرکت کیولب کانادا ، شرکت جیبرلین ها جبرلیک ها عرضه انواع جیبرلین های آزمایشگاهی جهت تولیدات کشاورزی همچنین تست و تحقیقات کشاورزی از معتبرترین برندهای دنیا   از جمله   جبرلیک اسید   و هورمون های رشد گیاهان اکسینها   عرضه تمامی هورمونهای رشد وکنترل گیاهان کشاورزی از معتبرترین برندهای دنیا در حجم های انبوه و خرد جهت مصارف مصرفی و تحقیقاتی کشاورزی     انواع پر مصرف هورمونهای رشد و کنترل گیاهان مجموعه محصولات مجموعه دهم مجموعه نهم مجموعه اول روغن سیلیکون روی پودر روی گرانول سالیسین سدیم استات سدیم پروکساید مجموعه دوم سدیم هیدروژن سولفِیت سریک آمونیوم نیترات سلنیوم میکسچر ریجنت سلوبیوز سولفات آلومینیوم آبه سولفات پتاس مجموعه سوم سدیم بی کربنات سدیم پلی فسفات سدیم دودسیل سولفات سدیم دی سولفیت سدیم دی هیدروژن فسفات یک آبه سدیم کبالت نیترات مجموعه چهارم دی کرومات پتاسیم دی کلرو متان ساکارز ستیل الکل سدیم آزاید سدیم بورهیدرید مجموعه پنجم فسفو مولیبدیک اسید فنیل هیدرازین فوشین مالاشیت گرین مالتوز متیل متا اکریلات مجموعه ششم متیل اکریلات متیل اورانژ متیل بروماید سولفات منگنز سولفوریک اسید فست رد مجموعه هفتم لاکتوز لوگول مالمید مالئیک اسید متافسفریک اسید متیل استو استات مجموعه هشتم سولفیت سدیم سیستئین هیدروکلراید فرمیک اسید فورمامید گالاکتوز گلوکز خشک مجموعه نهم سولفات مس دو آبه سولفات هیدرازین سولفامیک اسید سولفانیل آمید سولفانیل آمین سولفانیلیک اسید مجموعه دهم معرف فریون معرف فولین مولیبدات سدیم آبه نیترات کلسیم نیترو پروسید سدیم نیتریت سدیم هیپو فسفروز اسید مجموعه دهم مجموعه اول محیط براث محیط محیط محیط لاکتوزبرات محیط مولر هینتون آگار محیط ورت آگار مجموعه دوم هگزا کلرو پلاتین جیوه یدید محلول پتاسیم کلراید محلول فنل فتالئین محلول کواکس محیط مجموعه سوم نشاسته نیترات آمونیوم نیترو متان نین هیدرین نیترات آمونیوم هگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلراید مجموعه چهارم محلول استاندارد طلا محلول یونیورسال محیط پلیت کانت آگار محیط سلنیت سیستین برات محیط موسل براث موراکساید مجموعه پنجم کلرید قلع کلرید قلع کوماسی برلیانت بلو ویتامین ویتامین آزمایشگاهی متیل متا اکریلات مجموعه ششم کربنات باریم مرک کربنات سدیم کربنات کلسیم کلرور آمونیوم آمونیوم کلراید مرک کلرید قلع کلرید قلع مرک مجموعه هفتم کلرور آمونیوم آمونیوم کلراید کادمیوم کارل فیشر کارمن کاغذ صافی سانت کربنات باریم مجموعه هشتم هیدرازین هیدروکساید هیدرازینیوم هیدروکساید هیدروکسی آمونیوم کلراید هیدروکسید پتاسیم پتاس هیدروکلریک اسید کلریدریک اسید هیدروکینون مجموعه نهم کلرید آهن کلرید بیسموت کلرید منیزیم کلسیم کلراید کوایکس پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید کواکس کورکومین مجموعه دهم کالکن کربوکسیلیک اسید کراتین آزمایشگاهی کربنات آمونیوم کلرور آمونیم آمونیوم کلراید کلرال هیدرات کلروفرم کلوروفورم راهنمای استفاده از وبگاه گالری جدول تناوبی عناصر واحد فروش فرم درخواست مجموعه محصولات مجموعه دهم مجموعه نهم مجموعه اول روغن سیلیکون روی پودر روی گرانول سالیسین سدیم استات سدیم پروکساید مجموعه دوم سدیم هیدروژن سولفِیت سریک آمونیوم نیترات سلنیوم میکسچر ریجنت سلوبیوز سولفات آلومینیوم آبه سولفات پتاس مجموعه سوم سدیم بی کربنات سدیم پلی فسفات سدیم دودسیل سولفات سدیم دی سولفیت سدیم دی هیدروژن فسفات یک آبه سدیم کبالت نیترات مجموعه چهارم دی کرومات پتاسیم دی کلرو متان ساکارز ستیل الکل سدیم آزاید سدیم بورهیدرید مجموعه پنجم فسفو مولیبدیک اسید فنیل هیدرازین فوشین مالاشیت گرین مالتوز متیل متا اکریلات مجموعه ششم متیل اکریلات متیل اورانژ متیل بروماید سولفات منگنز سولفوریک اسید فست رد مجموعه هفتم لاکتوز لوگول مالمید مالئیک اسید متافسفریک اسید متیل استو استات مجموعه هشتم سولفیت سدیم سیستئین هیدروکلراید فرمیک اسید فورمامید گالاکتوز گلوکز خشک مجموعه نهم سولفات مس دو آبه سولفات هیدرازین سولفامیک اسید سولفانیل آمید سولفانیل آمین سولفانیلیک اسید مجموعه دهم معرف فریون معرف فولین مولیبدات سدیم آبه نیترات کلسیم نیترو پروسید سدیم نیتریت سدیم هیپو فسفروز اسید مجموعه دهم مجموعه اول محیط براث محیط محیط محیط لاکتوزبرات محیط مولر هینتون آگار محیط ورت آگار مجموعه دوم هگزا کلرو پلاتین جیوه یدید محلول پتاسیم کلراید محلول فنل فتالئین محلول کواکس محیط مجموعه سوم نشاسته نیترات آمونیوم نیترو متان نین هیدرین نیترات آمونیوم هگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلراید مجموعه چهارم محلول استاندارد طلا محلول یونیورسال محیط پلیت کانت آگار محیط سلنیت سیستین برات محیط موسل براث موراکساید مجموعه پنجم کلرید قلع کلرید قلع کوماسی برلیانت بلو ویتامین ویتامین آزمایشگاهی متیل متا اکریلات مجموعه ششم کربنات باریم مرک کربنات سدیم کربنات کلسیم کلرور آمونیوم آمونیوم کلراید مرک کلرید قلع کلرید قلع مرک مجموعه هفتم کلرور آمونیوم آمونیوم کلراید کادمیوم کارل فیشر کارمن کاغذ صافی سانت کربنات باریم مجموعه هشتم هیدرازین هیدروکساید هیدرازینیوم هیدروکساید هیدروکسی آمونیوم کلراید هیدروکسید پتاسیم پتاس هیدروکلریک اسید کلریدریک اسید هیدروکینون مجموعه نهم کلرید آهن کلرید بیسموت کلرید منیزیم کلسیم کلراید کوایکس پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید کواکس کورکومین مجموعه دهم کالکن کربوکسیلیک اسید کراتین آزمایشگاهی کربنات آمونیوم کلرور آمونیم آمونیوم کلراید کلرال هیدرات کلروفرم کلوروفورم راهنمای استفاده از وبگاه گالری جدول تناوبی عناصر واحد فروش فرم درخواست تماس با ما          واحد فروش و مشاوره     اعلام قیمت از طریق پیام کوتاه تلگرام   پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط حفاظت می شود برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   آدرس خیابان آذربایجان جنب ایستگاه مترو نواب مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی                                           این واحد محصولات مواد شیمیایی و محیط کشت ها را از نمایندگی مرک در اروپا و نماینده مرک در اروپا و نمایندگی مرک در آسیا و نماینده مرک در آسیا و نیز نمایندگی سیگما آلدریچ در اروپا و نماینده سیگما آلدریچ در اروپا و نیز نمایندگی سیگما آلدریچ در آسیا و نماینده سیگما آلدریچ در آسیا در خصوص فروش مواد شیمیایی و فروش مواد شیمیایی تحقیقاتی و فروش محیط کشت و فروش محیط کشت سلولی و فروش محیط کشت میکروبیولوژی در کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد پیوندها وب دایرکتوری ایران دایرکتوری تبادل لینک تبادل لینک دوطرفه با دایرکتوری سایت آگهی رایگان چیست دات کام تبلیغات سایت مسئولیت آگهی ها با آگهی دهنده میباشد شارژر همراه پاور بانک آچار آی نام گن لاغری مردانه        احتیاط کنید معرفی علامت های هشدار فیزیکی درج شده بر روی محصولات شیمیایی     سایت های مرتبط سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت سایت شرکت امروزدیروزهفته جاریهفته گذشتهماه جاریماه گذشتهبازدید کل آی‌پی شما امروز سه شنبه، خرداد تماس با ما تهران خیابان آذربایجان نبش مترو نواب واحد فروش       خط اعلام قیمت از طریق پیام کوتاه پست اکترونیک این آدرس ایمیل توسط حفاظت می شود برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید سایت مرجع شیمیاییتماس با ما تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد وارد کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت استاندارد جهانی ودر حجم های مختلف از برترین برندهای تولید کنندگان این محصولات در دنیا مرک سیگما آلدریچ و فلوکا شارلو اسپانیا بی دی اچ آلفا ایسر ساینس لب روت ریدل محیط کشت های میکروبیولوژی در حجم های و گرمی و نیز انواع محیط کشت های سلولی آزمایشگاهی از کمپانی های مرک سیگما فلوکا کیولب شارلو میکرومدیا بیومارک هایمدیا هیسپانلب هورمون های رشد و کنترل گیاهان کشاورزی اکسینها نفتالین استیک اسید ایندول بوتریک اسید ایندول استیک اسید بنزیل آمینو پورین جیبرلینها جیبرلیک اسید سیتوکنین ها کینتین نانو ذرات و نانو پودرها و نانو مواد تحقیقاتی و آزمایشگاهی اسیدهای چرب با کاربرد تحقیقاتی آنزیمهای با کاربردهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی و ابزار دقیق علمی و آموزشی جهت کاربریهای گوناگون در کشور دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پروژه های تحقیقاتی مراکز پزشکی صنایع نفت و پالایشگاهی و پتروشیمی ها صنایع غذایی صنایع تولیدی صنعتی آزمایشگاهها کشاورزی و